ΜΟΔ
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
Έργα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Ειδικού Σκοπού για το Βόρειο & Νότιο Αιγαίο